|

Definitieve Agenda AV 201

Waarde leden,

Bij dezen moge ik u uitnodigen voor de 201e Algemene Vergadering der Maastrichtse Studenten Roeivereniging Saurus. Deze zal plaatsvinden op maandag 11 september aanstaande in de Aula aan de Minderbroedersberg 4-6. U wordt verzocht om 18.45 uur de presentielijst te tekenen, opdat de vergadering om 19.00 uur kan aanvangen.

Om 19.00 uur exact zullen, ter bevordering van de orde der vergadering, de deuren worden gesloten.

Definitieve agenda AV 201

 1. Opening
 2. Notulen 200e Algemene Vergadering de dato 7 september 2017
 3. Ingekomen stukken
 4. Bestuursmededelingen
 5. Uitkomsten hearings en voorstel introductieweekend 2018
 6. Inventarisatie Materieel: Dit document vindt u in de bijlage van de mail. In de AV zullen slechts twee vragenrondes en een stemming zijn. Het document zelf wordt niet behandeld in de AV.
 7. Evaluatie beleid 2017
 8. Evaluatie meerjarenbeleid
 9. Verenigingsindex 2016-2017
 10. Sociaal Jaarverslag 2016-2017
 11. Rondvraag
 12. Bestuurswissel
 13. WVTTK
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

De notulen behorende bij agendapunt 2 liggen ter inzage op de Bestuurskamer. Indien u niet aanwezig kunt zijn ter vergadering, noch een ander stemgerechtigd lid machtigt, dient u zich schriftelijk af te melden bij de Secretaris.

Hopende op uw aanwezigheid ter vergadering tekent,

Namens het Bestuur,

Hoogachtend,

Max Straatman

Secretaris h.t. der M.S.R.V. Saurus

Reacties zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden