|

Definitieve agenda AV 198

Waarde leden,

Bij dezen moge ik u uitnodigen voor de 198e Algemene Vergadering der Maastrichtse Studenten Roeivereniging Saurus. Deze zal plaatsvinden op maandag 12 juni aanstaande aan ons botenhuis aan de Bosscherweg 24. U wordt verzocht om 18.45 de presentielijst te tekenen, opdat de vergadering om 19.00 uur kan aanvangen.

Om 19.00 uur exact zullen, ter bevordering van de orde der vergadering, de deuren worden gesloten.

Definitieve agenda


 1. Opening
 2. Notulen 197e Algemene Vergadering de dato 30 maart 2017
 3. Ingekomen stukken
 4. Bestuursmededelingen
 5. ARP evaluatie
 6. Realisatie SIR 2017
 7. Alternatieve begroting INKOM 2017
 8. Voorstel tot wijziging artikel 7 Huishoudelijk Reglement
 9. Presentatie Lustrum tenue
 10. Voordracht bestuur 2017-2018
 11. WVTTK
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

De notulen behorende bij agendapunt 2 liggen ter inzage op de Bestuurskamer. Indien u niet aanwezig kunt zijn ter vergadering, noch een ander stemgerechtigd lid machtigt, dient u zich schriftelijk af te melden bij de Secretaris.

Hopende op uw aanwezigheid ter vergadering tekent,

Namens het Bestuur,

Hoogachtend,

Max Straatman

Secretaris h.t. der M.S.R.V. Saurus

Reacties zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden