|

Definitieve agenda AV 196

Waarde leden,

Bij dezen moge ik u uitnodigen voor de 196e Algemene Vergadering der Maastrichtse Studenten Roeivereniging Saurus. Deze zal plaatsvinden op donderdag 26 januari aanstaande aan ons botenhuis aan de Bosscherweg 24. U wordt verzocht om 18.45 de presentielijst te tekenen, opdat de vergadering om 19.00 uur kan aanvangen.

Om 19.00 uur exact zullen, ter bevordering van de orde der vergadering, de deuren worden gesloten.

Definitieve agenda

1.        Opening

2.        Notulen 195e Algemene Vergadering de dato 27 oktober 2016

3.        Ingekomen stukken

4.        Bestuursmededelingen

5.        Evaluatie Beleid 2016

6.        Evaluatie meerjarenbeleid

7.        Presentatie Beleid 2017

8.        Realisatie Introductieperiode 2016

9.        Voorstel wijziging vaarreglement

10.     Presentatie SIR

11.     Wijzigingen eerstejaars competitieroeien

12.     Voorstellen nieuwe profcoach

13.     Installatie hoofd lustrum commissie

14.     Installatie beroepscommissie vijfde lid

15.     Introductie RADAR

16.     WVTTK

17.     Rondvraag

18.     Sluiting

De notulen behorende bij agendapunt 2 liggen ter inzage op de Bestuurskamer. Indien u niet aanwezig kunt zijn ter vergadering, noch een ander stemgerechtigd lid machtigt, dient u zich schriftelijk af te melden bij de Secretaris.

Hopende op uw aanwezigheid ter vergadering tekent,

Namens het Bestuur,

Hoogachtend,

Max Straatman

Secretaris h.t. der M.S.R.V. Saurus

Reacties zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden