|

Algemene Vergadering 181, Definitieve Agenda

Waarde leden,

Bij dezen moge ik u uitnodigen voor de 181e Algemene Vergadering der Maastrichtse Studenten Roeivereniging Saurus. Deze zal plaatsvinden op maandag 2 februari as. op ons botenhuis aan de Bosscherweg 24.
U wordt verzocht om 19.45 de presentielijst te tekenen, opdat de vergadering om 20.00 uur kan aanvangen.
Om 20.00 uur exact zullen, ter bevordering van de orde der vergadering, de deuren worden gesloten.

Definitieve agenda
1. Opening
2. Notulen 180e Algemene Vergadering de dato 11 december 2014
3. Ingekomen stukken
4. Bestuursmededelingen
5. Evaluatie beleid 2014
6. Presentatie beleid 2015
7. Realisatie introductieperiode 2014
8. Realisatie gala
9. WVTTK
10. Rondvraag
11. Sluiting

De notulen behorende bij agendapunt 2 liggen ter inzage op de Bestuurskamer. Indien u niet aanwezig kunt zijn ter vergadering, noch een ander stemgerechtigd lid machtigt, dient u zich schriftelijk af te melden bij de Secretaris.
Hopende op uw aanwezigheid ter vergadering tekent,
Namens het Bestuur,
Hoogachtend,
Marcel Brouwers
Secretaris h.t. der M.S.R.V. Saurus

Reacties zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden